태국어

다국어소개

태국어

เปิดตัวเครือข่ายแลกเปลี่ยนพหุวัฒนธรรม

Hope Kids เริ่มดำเนินการในปี 2008 ซึ่งเป็นโครงการแห่งความหวังที่ทำเพื่อเด็กๆ เป็นแบรนด์ที่จัดเตรียมโปรแกรมต่างๆ ไว้สนับสนุนครอบครัวพหุวัฒนธรรมในด้านวัฒนธรรมและศิลปะ และการศึกษา เพื่อที่บุตรหลานในครอบครัวพหุวัฒนธรรมสามารถทำตามความฝันและค้นหาตัวตนผ่านวัฒนธรรมและการศึกษาเกี่ยวกับประเทศของบิดาหรือมารดาได้ Hope Kids ได้เริ่มโปรแกรมต่างๆ ด้านการศึกษา วัฒนธรรม และศิลปะสำหรับเด็กๆ จากครอบครัวพหุวัฒนธรรมโดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศ มูลนิธิวัฒนธรรมแห่งเอเชียแปซิฟิก ศูนย์วัฒนธรรมกรุงโซล และรัฐบาลมหานครโซล Hope Kids จดทะเบียนในเดือนมิถุนายน 2012 เป็นมูลนิธิไม่หวังผลกำไรในเครือของกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว นับตั้งแต่นั้นมา Hope Kids ได้ร่วมในเครือข่ายสำหรับการสื่อสารทางสังคมอย่างยั่งยืน เช่น การให้โปรแกรมการศึกษาที่มีความหลากหลาย การให้การสนับสนุนทางวัฒนธรรมและศิลปะ การเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และการจัดเทศกาลพหุวัฒนธรรมสำหรับครอบครัวที่กลับมาจากต่างประเทศ คนงานต่างชาติ ผู้ที่หนีมาจากเกาหลีเหนือ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เครือข่ายแลกเปลี่ยนพหุวัฒนธรรมจัดตั้งเพื่อบรรลุเป้าหมายในการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยการสร้างความเข้าใจด้านวัฒนธรรมผ่านการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนโดยอาศัยโครงการแบ่งปันวัฒนธรรมสำหรับครอบครัวในท้องถิ่นและครอบครัวพหุวัฒนธรรมนานาชาติและผู้ขาดโอกาสทางวัฒนธรรม ในปี 2017 เครือข่ายแลกเปลี่ยนพหุวัฒนธรรม สร้างแพลตฟอร์มด้านสารสนเทศ การสื่อสาร และเทคโนโลยีที่จะเชื่อมโยงครอบครัวพหุวัฒนธรรมและพี่เลี้ยงที่ไม่ได้มาจากครอบครัวพหุวัฒนธรรม และแบ่งปันข้อมูลเพื่อการสร้างเสริมพรสวรรค์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 แพลตฟอร์มด้านสารสนเทศ การสื่อสาร และเทคโนโลยีของ เครือข่ายแลกเปลี่ยนพหุวัฒนธรรม คือระบบเครือข่ายห้องเรียนเพื่อแบ่งปันความฝัน (Dream Sharing Study Room Networking System) ที่ประกอบไปด้วยการทำหน้าที่พี่เลี้ยงในโปรแกรมห้องเรียนพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลหรือ ‘Study Room with Visiting Staff’ และโปรแกรมการเรียนวิชา STEAM ‘Study Room with Visiting Staff’ คือโปรแกรมการศึกษาที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้และเก็บเกี่ยวความรู้สึกนึกคิดร่วมกับอาสาสมัครที่ทำหน้าที่พี่เลี้ยงซึ่งไปเยี่ยมบ้านสำหรับครอบครัวพหุวัฒธรรมหรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ประสบปัญหาด้านการแนะแนวการเรียนของเด็กๆ เด็กที่อยู่ภายใต้การดูแลของพี่เลี้ยงสามารถขอเรียนแบบปรับตามความต้องการของตนได้ในสาขาที่ปรารถนาไม่ว่าจะเรียนจากส่วนใดๆ ของประเทศ ผ่านแพลตฟอร์มสารสนเทศ การสื่อสาร และเทคโนโลยี และสามารถเพิ่มพูนพรสวรรค์ในวิชา STEAM โดยการแบ่งปันข้อมูลใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ และคณิตศาสตร์ อาสาสมัครที่เป็นพี่เลี้ยงสามารถจัดการคำขอเพื่อทำงานอาสาสมัครได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการกิจกรรมอาสาสมัคร และการรับรองการทำงานอาสาสมัคร ผ่านแพลตฟอร์มสารสนเทศ การสื่อสาร และเทคโนโลยี และใช้สื่อการเรียนการสอน STEAM-HOPE ในชั้นเรียนที่จำเป็นสำหรับการทำหน้าที่พี่เลี้ยงได้ STEAM-HOPE เป็นโปรแกรมการศึกษาแบบบูรณาการที่ช่วยการทำกิจกรรมการทำหน้าที่พี่เลี้ยงที่อาศัยสารสนเทศ การสื่อสาร และเทคโนโลยี โดยมุ่งปรับปรุงความสามารถในการเรียนขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ในฐานะโครงการการศึกษาเพื่อการแบ่งปันความฝันซึ่งดำเนินงานผ่านแพลตฟอร์มสารสนเทศ การสื่อสาร และเทคโนโลยีของเครือข่ายแลกเปลี่ยนพหุวัฒนธรรม “Hope Kids 一 Study Room with Visiting Staff” เปิดให้มีการแบ่งปันและสานฝันโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Samsung and Community Chest of Korea

วิธีใช้แพลตฟอร์มสารสนเทศ การสื่อสาร และเทคโนโลยี สมัครสมาชิก

เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว ท่านสามารถใช้แพลตฟอร์มสารสนเทศ การสื่อสาร และเทคโนโลยีของเครือข่ายแลกเปลี่ยนพหุวัฒนธรรมและสมัครเข้าร่วมโปรแกรมต่างๆ ของเราได้

- ท่านสามารถสมัครสมาชิกได้ดังนี้

 1. ❶ ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

  ท่านต้องอ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและแนวปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสมัครสมาชิก

 2. ❷ เลือกประเภทสมาชิก

  เลือกประเภทสมาชิกของท่านจากประเภทต่างๆ ดังนี้ ครอบครัวพหุวัฒนธรรม (Multicultural Family) วัยรุ่นที่ทำงานอาสาสมัคร (Volunteering Youth) นักศึกษาระดับวิทยาลัย (College Student) และอาสาสมัครทั่วไป (Ordinary Volunteer)

 3. ❸ ระบุตัวตนของท่าน

  กรอกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านเพื่อยืนยันตัวตน บุตรหลานจากครอบครัวพหุวัฒธรรมที่มีอายุไม่ถึง 13 ปีต้องได้รับการยืนยันตัวตนจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

 4. ❹ กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

  กรอกรหัสประจำตัว รหัสผ่าน ชื่อผู้ใช้งาน ข้อมูลบิดามารดา ข้อมูลผู้ปกครอง ข้อมูลบุตรหลาน เส้นทางการสมัครสมาชิก โปรแกรมที่ต้องการ เป็นต้น หากท่านมีบุตร 2 คนขึ้นไป คลิกปุ่ม ‘เพิ่มบุตร’ ที่ด้านล่างของหน้าสมัครสมาชิกเพื่อเพิ่มข้อมูลบุตรของท่าน หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถแก้ไขได้ในหน้า ‘การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล’ ในหัวข้อ ‘หน้าของฉัน’ บนแพลตฟอร์มสารสนเทศ การสื่อสาร และเทคโนโลยี หากต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ท่านต้องใส่รหัสผ่านอีกครั้งหนึ่ง ท่านต้องจำรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของท่าน

 5. ❺ สมัครเรียบร้อย

  กรอกข้อมูลทุกช่องและคลิก ‘สมัคร’ การสมัครสมาชิกของท่านก็เรียบร้อย เมื่อท่านสมัครสมาชิกแล้ว ท่านสามารถใช้ปุ่ม “ไป” เพื่อเลื่อนไปยังโปรแกรมที่ท่านต้องการ เช่น Dream Sharing Study Room, Study Room with Visiting Staff, STEAM-HOPE, และ Hope Kids

สมัครโครงการ Mentoring for Study Room with Visiting Staff

- ท่านสามารถสมัครโปรแกรม Mentoring for Study Room with Visiting Staff ได้ดังนี้

 1. ❶ ท่านสามารถสมัครโปรแกรมนี้ได้ที่เมนู ‘Study Room with Visiting Staff’ หรือเมนู ‘การทำหน้าที่พี่เลี้ยง’ บนแพลตฟอร์มสารสนเทศ การสื่อสาร และเทคโนโลยี

  ท่านสามารถสมัครโปรแกรม Mentoring for Study Room with Visiting Staff แยกจากกันสำหรับบุตรแต่ละคนได้

 2. ❷ ขณะท่านสมัคร ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลของบุตรของท่านที่กรอกได้โดยอัตโนมัติเมื่อท่านสมัครสมาชิก เลือกเวลาและวิชาที่ท่านต้องการพี่เลี้ยง

  เมื่อข้อมูลบุตรของท่านเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถแก้ไขได้ในหน้า ‘การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล’ ในหัวข้อ ‘หน้าของฉัน’ บนแพลตฟอร์มสารสนเทศ การสื่อสาร และเทคโนโลยี

 3. ❸ โปรดอ่านระเบียบที่ครอบครัวของผู้ที่ได้รับพี่เลี้ยงต้องปฏิบัติตาม และจำระเบียบไว้เมื่อท่านได้รับการดูแลจากพี่เลี้ยง
 4. ❹. อ่านแบบสำรวจเบื้องต้นและเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับครอบครัวของท่าน

  ท่านต้องกรอกแบบสำรวจเบื้องต้นเพื่อให้คำขอรับการดูแลจากพี่เลี้ยงสมบูรณ์

โปรแกรมต่างๆ ของ Hope Kids

- ท่านสามารถใช้โปรแกรม Hope Kids ดังต่อไปนี้

 1. ❶ ตรวจสอบโปรแกรมต่างๆ ของ Hope Kids และขอโปรแกรมที่ต้องการ

  โปรแกรมที่มีให้เลือก ได้แก่ การเรียนเพื่อสร้างพรสวรรค์ในการสร้างสรรค์ / การเรียนดนตรีคลาสสิก / การเรียนรู้เชิงอารมณ์แบบห้าสัมผัส / โรงเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ / โปรแกรมศิลปะ / โปรแกรมกีฬา / การแข่งขันซ็อกเกอร์ชิงถ้วยดรีมคัพ / ศิลปะการแสดง / โครงการพหุวัฒนธรรม 4IR

 2. ❷ โปรแกรมบางโปรแกรมของ Hope Kids จัดขึ้นเพียงบางครั้งเท่านั้น

  ในช่วงที่มีโปรแกรม ท่านสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าได้ใน ‘การแจ้งเตือน’ หรือ ‘หน้าของฉัน’ ในหัวข้อ ‘ชุมชน’ บนแพลตฟอร์มสารสนเทศ การสื่อสาร และเทคโนโลยี ท่านสามารถสมัครโปรแกรมต่างๆ ของ Hope Kids แยกต่างหากสำหรับการเข้าร่วมของบุตรของท่าน

 3. ❸ เมื่อท่านสมัครโปรแกรม เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านเมื่อโปรแกรมนั้นๆ เปิดให้เรียน
STEAM-HOPE

เพื่อให้เด็กๆ เติบโตในฐานะผู้มีพรสวรรค์ล้ำหน้าสู่อนาคต เราให้เนื้อหาการเรียนการสอนที่จัดเตรียมโดยกลุ่มที่ปรึกษาของ STEAM-HOPE ที่ให้คำแนะนำในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ และคณิตศาสตร์ ตามลำดับ

- ท่านสามารถใช้ STEAM-HOPE ได้ดังนี้

 1. ❶ ‘กิจกรรม STEAM-HOPE’ คือกิจกรรมที่จัดโดยเครือข่ายแลกเปลี่ยนพหุวัฒนธรรม เมื่อมีการเปิดให้ทำกิจกรรม ท่านสามารถตรวจสอบกิจกรรมได้ที่หน้า ‘ข่าวสารกิจกรรม STEAM-HOPE’ ในเมนู ‘STEAM-HOPE’ บนแพลตฟอร์มสารสนเทศ การสื่อสาร และเทคโนโลยีและสมัครรับข่าวสาร
 2. ❷ ขณะสมัครทำกิจกรรม ‘STEAM-HOPE’ ท่านต้องยืนยันข้อมูลของบุตรของท่านที่ท่านสมัครเป็นสมาชิก

  เมื่อข้อมูลของบุตรของท่านเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถแก้ไขได้ในหน้า ‘การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล’ ในหัวข้อ ‘หน้าของฉัน’ บนแพลตฟอร์มสารสนเทศ การสื่อสาร และเทคโนโลยี

 3. ❸ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลหลากหลายที่กลุ่มที่ปรึกษาของ STEAM-HOPE จัดไว้ให้ใน ‘แฟ้มถาวรของ STEAM-HOPE’
 4. ❹ ที่หัวข้อ ‘การสัมมนา STEAM’ ท่านสามารถตรวจสอบการสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาต่างๆ ของ STEAM ได้
 5. ❺ ท่านจะได้รับคำตอบหากท่านโพสต์คำถามเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนของ STEAM-HOPE บนกระดาน ‘ฉันมีคำถามเกี่ยวกับ STEAM’
ทุน

การให้ทุนคือการสนับสนุนการจัดโปรแกรมหลากหลาย ในด้านการศึกษา วัฒนธรรม และศิลปะสำหรับเด็กจากครอบครัวพหุวัฒนธรรมหรือครอบครัวที่ด้อยโอกาสทางสังคม

- การให้ทุนจะต้องทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. ❶ ทุนแบ่งออกเป็นทุนประจำ (Regular Sponsorship) ทุนครั้งเดียว (One-Time Sponsorship) ทุนที่ให้เป็นสิ่งของ (Sponsorship with Goods) และทุนด้านสถานที่ (Sponsorship with Venue)
 2. ❷ เลือกประเภททุนที่ท่านต้องการและกรอกข้อมูลผู้สนับสนุนและช่องที่เกี่ยวข้อง ท่านต้องจำรหัสผ่านของทุนเพราะต้องกรอกอีกครั้งเมื่อขอใบเสร็จการบริจาค
 3. ❸ สำหรับทุนที่ให้เป็นเงิน เช่น ทุนประจำ หรือทุนครั้งเดียว ใบสมัครของท่านจะสมบูรณ์เมื่อท่านยอมรับเงื่อนไขว่าด้วยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกและการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน
 4. ❹ เมื่อท่านบริจาคเงินหรือสิ่งของ เราจะออกใบเสร็จบริจาคให้ท่าน ท่านสามารถขอใบเสร็จบริจาคได้ที่เมนู ‘ขอใบเสร็จบริจาค’ ในเมนู ‘ทุน’ บนแพลตฟอร์มสารสนเทศ การสื่อสาร และเทคโนโลยี ท่านสามารถใช้ใบเสร็จของท่านหักเป็นค่าใช้จายจากรายได้ที่ต้องนำไปเสียภาษีได้
ถามคำถาม

ท่านสามารถถามคำถามเพื่อหาคำตอบได้โดยใช้ ‘คำถามที่ถามบ่อย’ และ ‘คำถามและคำตอบ’

- ท่านสามารถใช้ ‘คำถามที่ถามบ่อย’ ดังนี้

 1. ❶ ท่านสามารถหาคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิก Study Room with Visiting Staff, STEAM-HOPE, การรับรองการเป็นอาสาสมัคร ทุน และอื่นๆ ได้
 2. ❷ ท่านสามารถตรวจสอบหน้า ‘คำถามที่ถามบ่อย’ ในเมนู ‘ชุมชน’ บนแพลตฟอร์มสารสนเทศ การสื่อสาร และเทคโนโลยีได้

- ท่านสามารถใช้ ‘คำถามและคำตอบ’ ได้ดังนี้

 1. ❶ หากท่านมีคำถามที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ที่ ‘คำถามที่ถามบ่อย’ หรือมีคำถามอื่นๆ ท่านสามารถถามคำถามกับเจ้าหน้าที่เครือข่ายแลกเปลี่ยนพหุวัฒนธรรมได้
 2. ❷ หากท่านต้องการคำตอบ ท่านต้องให้หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล
 3. ❸ หากไม่สะดวกถามคำถามด้วยวาจา ท่านสามารถแนบไฟล์มาได้
 4. ❹ ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่หน้า ‘คำถามและคำตอบ’ ในเมนู ‘ชุมชน’ บนแพลตฟอร์มสารสนเทศ การสื่อสาร และเทคโนโลยี
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand